صوت

صوت سوره های قران کریم

سوره های قرآن کریم منبع:باشگاه خبرنگاران جوان   سوره فاتحه ۰:۴۹ سوره بقره ۲:۱۰:۰۴ سوره آل عمران ۱:۱۶:۵۶ سوره نساء ۱:۲۱:۳۴ سوره مائده ۱:۰۱:۳۶ سوره انعام ۱:۰۲:۲۰ سوره اعراف ۱:۱۵:۲۸ سوره انفال ۲۸:۰۰ سوره توبه ۵۴:۵۸ سوره یونس ۳۴:۰۷ سوره بیشتر بخوانید...

توسط ali203478، قبل